امروز: جمعه، 30 مهر 1400

Threezine

11/6 1398

آزمون های ذیل در مورخ 11 بهمن 98 راس ساعت 11 صبح در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،ساختمان فنی مهندسی برگزار می گردد.
1-HSE ویژه صدور و تمدید (گروههای 8و9)
2-آزمون مجدد صلاحیت اجرا گروه 4 (مربوط به غائبین و مردودین آزمون 22 آذرماه 98 )
3-آزمون مجدد HSE ویژه صدور و تمدید (مربوط به غائبین و مردودین آزمون 10 آبانماه 98 )
تذکر1:داوطلبان عزیز استفاده از هر گونه وسیله الکترونیکی غیر مجاز و تخلف محسوب می گردد.
تذکر2 :تمامی آزمونهای HSE به صورت تستی و چهار جوابی و جزوه بسته می باشد.
تذکر3 :آزمون مجدد صلاحیت اجرا بصورت جزوه باز می باشد.